Proses Permohonan Jual, Beli Balik Dan Sewaan Bahagian Baitulmal

  1. Dapatkan  Borang C di Unit Pembangunan Hartanah dan Harta Wakaf, MAINPP.
  2. Isi borang C dan sertakan dokumen yang diperlukan (Salinan Kad Pengenalan, Salinan Geran, Surat Kebenaran Waris-Waris Lain Untuk Bertindak, Salinan Sijil Faraid atau Salinan Perintah Pembahagian daripada Pejabat Penyelesaian Pesaka Kecil).
  3. Hantar kepada MAINPP Borang C yang telah lengkap diisi dan dokumen yang diperlukan serta bayaran proses sebanyak RM 10.00
  4. Yuran Penilaian tanah akan ditanggung oleh pemohon.