Bahagian Kewangan dan Akaun

  • Memantapkan pengurusan kewangan dengan efisyen dan efektif selaras dengan Amalan Terbaik Pengurusan Kewangan MAINPP.
  • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan MAINPP dan mengemukakan kepadaYang di-Pertuan Agong selewat-lewatnya pada 31 Oktober setiap tahun.
  • Melahirkan satu Sistem Pengurusan Perakaunan yang berkesan, telus, cekap dan amanah.
  • Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum dan dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 30 April tahun berikutnya.